Jó ha tudja


JÁRMŰVEZETŐ TANFOLYAMAINK
Tanfolyam típusa, tanfolyam besorolása
 
 • állati erővel vont jármű  "K"
 • kerti traktor  "K"
 • segédmotorkerékpár-vezető tanfolyam  "AM"
 • motorkerékpár-vezető tanfolyam 125 cm3-ig  "A1"
 • motorkerékpár-vezető tanfolyam 125 cm3-ig  "B" kategóriás vezetői engedéllyel 
 • motorkerékpár-vezető tanfolyam "A2"
 • motorkerékpár-vezető tanfolyam  "A"
 • személygépkocsi-vezető tanfolyam  "B"
 • tehergépkocsi-vezető tanfolyam  "C"
 • személygépkocsi + nehézpótkocsi-vezető tanfolyam "B+E"
 • nehézpótkocsi-vezető tanfolyam  "C+E"
 • autóbusz-vezető tanfolyam  "D"
 
NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ KÉPZÉSEINKKEL KAPCSOLATBAN
 
 
Tanfolyamra jelentkezés feltételei 

Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:
 
 • tehergépkocsi-, nehézpótkocsi-, autóbusz-vezető tanfolyam esetén egészségügyi 2. csoportú alkalmasság
 • vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte
 • vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása, kivéve "AM" és "K"
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
Tanfolyamra történő felvétel
Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk el. A tanfolyami névsorba felvételt az a jelentkező nyer, aki a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot leadja, valamint mellékeli a(z):
 • egészségügyi alkalmassági igazolását,
 • leadja a tandíj (tandíj első részlet) és vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást,
 • ha van érvényes vezetői engedélye, vezetői igazolványa, annak fénymásolatát /az eredetit be kell mutatni/.
Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek mellékelni kell
 
 • érvényes vezetői engedély fénymásolatát (az eredetit be kell mutatni)
 • ha valamelyik tantárgy hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítést kér, csatolni kell a mentesítésre jogosító bizonyítvány fénymásolatát, valamint az eredeti okmányt jelentkezéskor be kell mutatnia.

  A tanfolyamra való felvétel a meghirdetéstől az első foglalkozási napig tart. A jelentkezési lap leadásakor a tanfolyamra felvett tanuló aláírja a képzésére vonatkozó szerződést. A szerződés rögzíti, hogy a tanuló beiskolázása melyik tanfolyamra történt, valamint azt, hogy a tanuló jelen vállalási szabályzatot megismerte és a benne foglaltakat elfogadja. ("Írásbeli szerződés" minta mellékletként csatolva)

  A jelentkezési lap elfogadásával és a képzési szerződés aláírásával szerződés jön létre az Autósiskola és a tanuló között a képzés teljes elméleti és gyakorlati oktatásának végrehajtására. Az iskola ekkortól a tanfolyamon a tanuló helyét foglaltnak tekinti, arra másik tanulót nem oszt be.
 
Részvétel a foglalkozásokon
A járművezető-képzés (elmélet-gyakorlat) tanfolyam keretében történik. Minden hallgató köteles az előírt foglalkozásokon részt venni.
Elmélet
 
 • Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, szünetek ideje 10 perc. Naponta legfeljebb 4 foglalkozási óra szervezhető.
 • Az egyes tantárgyak kötelező óráiról történő hiányzást (külön konzultáción,
 • vagy másik tanfolyam megfelelő témakörein való részvétellel) pótolni kell.
 • A pótkonzultációs foglalkozások óradíját az árak résznél olvashatja. Másik tanfolyam megfelelő témakörein való részvétel - díjtalan.
 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés /"C", "C+E", "D"/
A tantárgy gyakorlati tantárgynak minősül, a foglalkozási órák 50 percesek, 10 perc szünettel. A képzés maximum 10 fős (kivétel a "C" kategória, ahol maximum 15 fős) csoportokban, naponta legfeljebb 4 foglalkozási órában történik. A foglalkozásokról a hiányzás nem megengedett, illetve a mulasztást az elmélethez hasonlóan pótolni kell.

Járműkezelési gyakorlat /"AM", "A1", "A2", "A"/
A tantárgy gyakorlati tantárgynak minősül, a foglalkozási órák 50 percesek, 10 perc szünettel.
A járműkezelési gyakorlat két részből áll:
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: A járművel történő - műszakilag - biztonságos közlekedés, és a jármű biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek.
Rutin: A jármű technikai kezelése, előírt feladatok végrehajtása.

Járművezetés gyakorlata
A gyakorlati vezetés /"C", "D", "C+E"/ csak minden elméleti tantárgy sikeres vizsgája után kezdhető meg. A gyakorlati vezetés foglalkozási órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A forgalmi oktatás csak sikeres járműkezelési /"AM", "A1", "A2", "A"/ vizsga után kezdhető meg. A forgalmi oktatás foglalkozási órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A hallgatókat a gyakorlati oktató - telefonon, táviratilag vagy személyesen - keresi fel és egyezteti az első vezetés időpontját, a váltás helyét, valamint a képzés előre látható ütemezését.
A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett időpontban kerül sor. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt előreláthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésőbb két nappal előtte jeleznie. A késve, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik, de a tervezett foglalkozás vége előtt 30 perccel eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló foglalkozási óránként egy gyakorlati óradíjat tartozik megfizetni. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg (pld. baleset, vagy műszaki hiba miatt), úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat természetesen nem fizet, de egyéb kártérítési igényt sem támaszthat.

Oktató járművek
Képzőszerv által biztosított járművek: (Lásd: Oktatóink/Autók)
"AM" kategóriában: Bajaj Spirit, Keeway Matrix Sport, Kymco
"A1" kategóriában: Honda CG 125, ETZ 125
"A2" kategóriában: Honda CBF 500
"A" kategóriában: Yamaha FZS600 Fazer
"B" kategóriában: Volkswagen, Citroen, Suzuki, Opel, Peugeot, Fiat, Toyota, Chevrolet, Skoda
"C" kategóriában: Mercedes, IVECO
"B+E" kategóriában: Volkswagen Sharan+pótkocsi
"C+E" kategóriában: Mercedes és IVECO szerelvény
"D" kategóriában: Ikarus 256 tip. autóbusz

Tanuló által biztosított járművek:
A járművezető tanfolyamainkon a gyakorlati vezetés oktatásához a tanuló által biztosított jármű is használható az alábbi feltételekkel:
- A jármű feleljen meg a 24/2005(IV.21.) GKM rendeletben előírt feltételeknek.
Mivel a járművet nem a képzőszerv biztosítja, a tanulóval külön szerződés készül, ami az oktatási célú igénybevétel időtartamára vonatkozik. /Kivéve kétkerekű járművek./

Oktatócsere kérése
Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelő kapcsolat (ami az eredményes tanulás feltétele), választhat másik oktatót. Ezt elsősorban régi oktatójával kell megbeszélnie. A fenti ok miatt az oktató is kezdeményezheti a tanuló más oktatóhoz való áthelyezését. Az oktató köteles segíteni a tanulót ilyen kérésének ügyintézésében. A hallgató ilyen kérésével közvetlenül is fordulhat a kirendeltségvezetőhöz vagy az iskola vezetőjéhez. A 3. sikertelen forgalmi vizsga után a tanuló /lehetőleg az oktatóval együtt/ keresse az iskolavezetőt.
Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembe vételével, személyre szólóan határoz meg. A meghatározott váltási helyek: telephelyeken. Ettől eltérni csak kölcsönös megegyezés esetén lehetséges.

Vizsgára jelentés feltételei
Elméleti, járműkezelési, rutin, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára csak az bocsátható, aki:
 • a tanfolyam elméleti részét, továbbá az előírt gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,
 • megfelel az előírt egészségügyi és közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • betöltötte az előírt életkorokat.
Elméleti vizsga:
 • betöltötte a vezetői engedély kiadásához előírt életkort, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
Járműkezelési és rutin vizsga:
 • betöltötte a vezetői engedély kiadásához előírt életkort /kivéve "M"/.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga:
 • betöltötte a vezetői engedély kiadásához előírt életkort.
 
Pótvizsgára jelentkezést csak a vizsgadíj befizetésének igazolásával tudunk fogadni. A pótvizsga időpontjáról telefonon vagy írásban értesítjük a vizsgázót.
Gyakorlati vezetési vizsgára bocsátható az, aki:
 • az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott,
 • a tanfolyam kötelező gyakorlati foglalkozásain részt vett,
 • a vezetői engedély kiadásának feltételéül szabott életkort betöltötte,
 • a forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vagy rutin vizsga után tehető,
 • "C", "CE", "D" kategória esetén forgalmi csak sikeres biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek vizsga után tehető
Az egyes járműkategóriák vizsgáit az első sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni. A csak gyakorlatból vizsgázóknak a 2 évet az első gyakorlati vizsgától kell számítani.
Gyakorlati vezetési alap és pótvizsgát a szakoktatóval egyeztetett időpontra kérjük meg. A gyakorlati alap, illetve pótvizsga időpontok esetleges megváltozásból eredő károkért felelősséget vállalni nem áll módunkban. /A vizsgát a beérkező igények alapján a Közlekedési Felügyelőség osztja be./

Tandíjak
Tanfolyamdíjak
Járműkategóriánként eltérő, de egy járműkategórián belül valamennyi gyakorlati óra díja azonos. A választott tanfolyam díjait és vizsgadíjait a díjtáblázat tartalmazza.
A tandíjak esedékessége
Tanfolyami szolgáltatást (elmélet, gyakorlat) csak előzetes díjfizetés ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van a tandíj részletekben történő befizetésére is. Az első részlet a jelentkezéskor esedékes, a további részleteket pedig olyan ütemezéssel kell befizetni, hogy az igényelt szolgáltatás tandíjfedezete rendelkezésre álljon.
Fenti szabálytól eltérő szerződés alapján a tandíj, számla ellenében, egy összegben esedékes.
Tandíjbefizetés módjai
 • a KFT pénztárába közvetlenül,
 • átutalási postautalvánnyal,
 • banki átutalással.
A számlát az "Írásbeli szerződés"-ben kért névre és címre állítjuk ki!
Ezektől eltérő pénzbefizetésekért (pl.: készpénz átadása az oktatónak) felelősséget nem vállalunk. A befizetett és igénybe nem vett gyakorlati tandíjelőlegek nem kamatoznak, de bármikor visszaigényelhetők.
Tandíjváltozás
A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyamrész) tandíj része a tanfolyam beindulása után nem változik.
A tanfolyam beindulása előtt a befizetett összeg "tandíj előleg", amely visszakérhető. A tanfolyam indulásának napjától foglalónak tekintjük és nem kérhető vissza. (Részletesen lásd később!)
Tandíjelőlegek visszafizetése
A jelentkezők a jelentkezési lap leadáskor minimum az elméleti tandíjnak megfelelő tandíjelőleget fizet, melyet a tanfolyam megkezdésének napjától foglalónak tekintünk. Ezért a tanfolyam megkezdése előtt az előleget a tanuló visszakérheti és a cég visszafizeti. A tanfolyam megkezdése után a tandíjelőleg foglalóvá válik, melynek fejében cégünk fenntartja és biztosítja a tanfolyamon a tanuló helyét. Ezért az elméleti tandíjat nem fizetjük vissza. A gyakorlati vezetés tandíját is előre kell megfizetni. A fel nem használt tandíjat a tanuló írásos kérelme alapján visszatérítjük. Postai úton történő visszatérítés esetén a postaköltséget a visszatérítendő összegből levonjuk.
Visszaigénylést a KFT vizsgaügyintézőjénél, iskolavezetőjénél személyesen lehet intézni. A visszaigényléshez írásos kérelem szükséges. Visszafizetés készpénzben csak pénztári órákban lehetséges.
A vezetői engedély kiadását az állandó lakhely szerint illetékes okmányirodában kell intézni személyesen. A vezetői engedély illetéke 4000.-Ft. A már vezetői engedéllyel rendelkezők az újabb kategória bejegyzését szintén az okmányirodában intézhetik. Az ügyintézéshez szükséges a Közlekedési Felügyelőség által kiadott "Vizsgaigazolás".

A vezetői engedély kiadása
A vezetői engedély kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga igazolása. Ezen ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől független, ezért a sikeres vizsgáról szóló igazolás megszerzésére a járművezetői tanfolyam előtt, közben és utána is van lehetőség.

Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja
Képzőszervünk a tanfolyamainkon résztvevő tanulóknak - azok igényei szerint és létszáma alapján - rendszeresen szervez elsősegélynyújtó tanfolyamot és vizsgát. Az oktatás a KFT telephelyein történik. Az oktatót a képzőszerv biztosítja, a vizsgáztatást a Vöröskereszt vizsgabiztosa végzi.
A tanuló egyénileg is megszerezheti az elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást. Ez esetben keresse a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vöröskereszt szervezetét az alábbi címen: Szolnok, Mária u. 38.
Az igazolás megszerzéséhez szükséges vizsga tanfolyam elvégzése nélkül is tehető. A közúti elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga a vezetői engedély kiadásának feltétele. A képzőszervünk által szervezett tanfolyam díját, valamint a vizsga díját a KFT tanfolyamdíj táblázata tartalmazza.

A tanuló jogai és kötelezettségei
Joga a tanulónak
 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,
 • vállalkozási feltétel valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni és igénybe venni,
 • a képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
 • az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlaton a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni,
 • a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás a lakása, illetve a munkahelye közelében legyen,
 • oktatót, kocsitípust választani /kivéve a külön szerződések szerint beiskolázott tanulók/ és azon a kocsin vizsgázni, amelyiken tanult,
 • a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lemondani,
 • panaszt tenni,
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiségét érintő kérdésekben,
 • a tanfolyamdíjról számlát kérni.
Kötelessége a tanulónak
 • a tandíjat minden esetben előre megfizetni,
 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
 • az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,
 • az általános emberi normákat megtartani, és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
 • a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),
 • késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,
 • mulasztásait, hiányzásait pótolni,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani.
Amit a vizsgáról általában tudni kell
 • Pontos időben kell megjelenni.
 • Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell személyazonosságát.
 • Akinek más járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van, be kell mutatnia.
 • Aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az három nap eltelte után újabb vizsgát tehet.
 • Az elméleti vizsgára célszerű tollat is vinni (kék vagy fekete).
 • A számítógépes vizsga helyett a vizsgabizottság vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, valamint megfelelő egyéb igazolással rendelkezik
 • Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési, rutin és biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek vizsga után tehető.
 • Az első elméleti vizsgán átvett vizsgalapot a következő vizsgákra vigye magával. Annak hiánya esetén nem vizsgázhat.
Az általánostól eltérő képzések
A különböző pályázatokon elnyert képzésben résztvevő minden hallgatóra vonatkozik a képzési rendelet.
A beiskolázás szempontjait, a képzés helyét, teljesítésének idejét és a képzési költségek megfizetésének ütemezését külön szerződés rögzíti ( pl.: szerződéses katonák képzése, katonai tanintézeti hallgatók képzése, alapítványok és munkáltatók által beiskolázott tanulók képzése).
 
Akkreditáció
Az INDEX Kft 2003.06.11.-től akkreditált felnőttképzési intézmény. /Intézmény és program akkreditáció/