ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
„AM” képzésre jelentkezők részére
 
 
Képzőszerv megnevezése:     INDEX Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gépjárművezető-képző Kft.
                                                (INDEX Kft.)
 
 
Székhely:                                5000 Szolnok, Százados út 1.
 
Tel:                                         56/512-213; 56/429-726; 20/7717-111; 20/7717-117
 
 
Fax:                                        56/429-767
 
E-mail:                                    indexsuli@gmail.com
 
Weboldal:                               www.indexautosiskola.hu
 
Cégforma:                              Korlátolt felelősségű társaság
 
Cégjegyzékszám:                    16-09-000270
 
Iskolavezető:                          Kiss Károly (20/7717-111, indexsuli@gmail.com)
 
Ügyfélfogadó:                        5000 Szolnok, Százados út 1. sz. alatt
                                               Hétfő- Péntek: 800  - 1600
 
Engedélyező:                          Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési felügyelet
 
Engedély száma:                    KV/246/1/2006.
 
Szakfelügyelet:                       KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
                                               5000 Szolnok, Indóház u. 8.
 
 
Tanfolyamra jelentkezés:           
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. Illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a Képző székhelyén ügyfélfogadási időben.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 • 13,5 életév betöltése
 • írni-olvasni tudás
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
Felvételi adminisztráció:
 • jelentkezési lap kitöltése
 • képzés szerződés kitöltése
 
(Fiatalkorúak esetében szülői/gondviselő aláírás szükséges)
Tanfolyam tantárgyai, óraszáma, oktatási órák időtartama:
Elmélet: (Tantermi)
 • Közlekedési alapismeretek    12 óra (12x45 perc)
 • Járművezetés elmélete           4 óra (4x45 perc)
 
Elmélet: (E-learning)
 • Regisztráció után egyéni haladási ütemben, min. 4 óra
 
Vezetési gyakorlat:
 • alapoktatás      4 óra (4x50 perc)
 • főoktatás         6 óra (6x50 perc)
 
A tárgyak hallgatása alól mentesítési lehetőség nincs. A mulasztás azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni, vagy pótkonzultáción, külön dj ellenében.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 14. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 
Gyakorlat:
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 14. életévét betöltötte (járműkezelési vizsgához 14. életév vagy 3 hónappal fiatalabb, forgalmi vizsgához 14. életév)
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 • Kötelező menettávolság 100 km
 • Felételhiány: Feltételhiány esetében a vizsga nem tartható meg, a feltételhiány megszüntetéséig.
 
Oktatási helyszínek:
Elmélet:
 • Szolnok, Százados út1.
 • Kellő számú jelentkező esetében előre egyeztetett vidéki helyszíneken is.
 
Gyakorlat:
 • Alapoktatás:
 • Szolnok, Jászkiséri út
 • Túrkeve, Kuncsorbai út
 • Főoktatás:
 • Szolnok
 
Járművek: Kétkerekű segédmotoros kerékpárok (Kymco, Bajaj Spirit, Kuba), melyeket 2000 Ft befizetése ellenében a Képző biztosítja.
 
Tanuló által biztosított jármű esetén a jármű feleljen meg az érvényes műszakelőírásoknak, tulajdonjogi és felelősségbiztosítás igazolása szükséges. Oktatási helyszínre történő szállítást és elszállítást a tanuló szervezi.
 
Tandíj és vizsgadíj a mellékelt táblázatban.
 
 
Befizetés módja:
 • Banki átutalással a képző számlájára
 • Készpénzes befizetés a képző pénztárába
 • Képzőtől kapott csekkszelvényen
 
Elméleti pótvizsga díj a KAV-nál is fizethető, bankkártyával. További vizsgák díját a képző részére kell befizetni.
 
A befizetett díjakért nyújtott szolgáltatások:
 • teljeskörű képzési adminisztráció
 • elméleti és gyakorlati vizsgák szervezése
 • konzultációs lehetőség
 • jármű biztosítása oktatásra és vizsgára
 • tanulómellény és rádió adó-vevő biztosítása
 • igény esetén az előírt védőeszközök / testprotektorok / biztosítása, térítésmentesen
 
További felmerülő költségek:
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga18.000 Ft (Tanfolyam kötelezettség nincs, vizsga alóli mentesség 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklete szerint)
 • igény esetén elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás szervezése 3x4 óra: 15.000 Ft
 • Vezetői engedély kiadása: 4000 Ft (az első vezetői engedély ingyenes)
 • Esetlegesen szükséges pótórák és pótvizsgák díja azonos az alapdíjakkal.
 
Vezetői engedély elkészítése:
Sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanap eltelte után, bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni. A közúti elsősegélynyújtó képesítési igazolást be kell mutatni. A vizsgaigazolás elküldése elektronikus úton történik. Automatikus kiállítás is kérhető, ha három éven belül arcképes okmány készült.
 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 
A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 
 
 1. Ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét, részt vesz az órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a tárgyi követelményeknek. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet, valamint a „Vállalkozási feltételek”)
 2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat.
 3. Megtartja a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat. 
 4. A hiányzási orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja.
 5. Részvételt az órákon, a jelenléti íven aláírásával igazolja.
 6. Tudomásul veszi, hogy a képzési költség a tanfolyam és az első vizsgák díját fedezi. Az esetleges pótvizsgák aktuális díját a pótvizsgára jelentkezéskor egy összegben köteles megfizetni a vizsgát szervező részére.
 7. Tudomásul veszi, hogy a képző a képzési ideje alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 8. Tudomásul veszi, hogy a Képző vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakoktatókat is foglalkoztat. (Közvetített szolgáltatás.)
 9. Tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes képzésben vesz részt és a képzés alatt áthelyezését kéri, ezzel az egy időben a kedvezmény és a képzési díj különbözetét köteles megtéríteni a Képzőnek.
 10. Tudomásul vesz, hogy a gyakorlati képzésben saját felelősségére vesz részt.
 11. Jogszabályban előírt öltözet viselése kötelező.
 12. Vizsgadíjak változásának terheit viseli.
 13. Tudomásul veszi, hogy tandíj és vizsgadíjbefizetése csak a pénztárba, (készpénz, bankkártya) képzőtől kapott csekken, vagy átutalással történhet.
 14. Oktatónak készpénzt átadni és az oktatónak az átvenni tilos.
 
Joga van:
 1. a teljes képzési szolgáltatást igénybe venni
 2. tájékoztatást kérni
 3. segítséget kérni a vizsgára történő felkészüléshez
 4. másik oktatót kérni
 5. motort választani (manuális, automata) 
 
Képzési igazolás kiadás:
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési Igazolást” kap papíralapon, vagy elektronikusan az e-mail címére. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni. Egyéb adminisztrációs költség nincs.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van vagy hat hónapnyi folyamatos tartózkodást igazol.
 
Személyazonosság igazolása:
 • érvényes személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes útlevél, lakcímigazoló kártyával
 
 
 
Tájékoztató
„A1” képzésre jelentkezők részére
 

 
 
Tanfolyamra jelentkezés:           
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. Illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a Képző székhelyén ügyfélfogadási időben.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 • 15,5 életév betöltése
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (első elméleti vizsgán eredetiben be kell mutatni)
 • egyészségügyi alkalmasság (legalább EÜ. 1.)
 • meglévő vezetői engedély bemutatása
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
 
Felvételi adminisztráció:
 • jelentkezési lap kitöltése
 • képzés szerződés kitöltése
 • Meglévő vezetői engedély másolása
 • egészségügyi alkalmassági leadása (ha nincs érvényes vezetői engedélye)
 
(Fiatalkorúak esetében szülői/gondviselő aláírás szükséges)
 
Tanfolyam tantárgyai, óraszáma, oktatási órák időtartama:
Elmélet: (Tantermi)
 • Közlekedési alapismeretek                            16 óra
 • Járművezetés elmélete                                   4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek            4 óra
 
Elmélet: (E-learning)
 • Regisztráció után egyéni haladási ütemben, min. 5 óra
 
Vezetési gyakorlat:
 • alapoktatás      6 óra   (6x50 perc)
 • főoktatás         10 óra (10x50 perc)
 
A tárgyak hallgatása alól mentesítési lehetőség nincs. A mulasztás azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni, vagy pótkonzultáción, külön dj ellenében.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 16. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 
Gyakorlat:
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 16. életévét betöltötte
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 • Kötelező menettávolság 240 km
 • Felételhiány: Feltételhiány esetében a vizsga nem tartható meg, a feltételhiány megszüntetéséig.
 
Oktatási helyszínek:
Elmélet:
 • Szolnok, Százados út1.
 • Kellő számú jelentkező esetében előre egyeztetett vidéki helyszíneken is.
 
Gyakorlat:
 • Alapoktatás:
 • Szolnok, Jászkiséri út
 • Túrkeve, Kuncsorbai út
 • Főoktatás:
 • Szolnok
 
Járművek: MZ 125, Honda CG125 motorkerékpárok, melyeket 3.000 Ft befizetése ellenében a Képző biztosítja.
 
Tanuló által biztosított jármű esetén a jármű feleljen meg az érvényes műszakelőírásoknak, tulajdonjogi és felelősségbiztosítás igazolása szükséges. Oktatási helyszínre történő szállítást és elszállítást a tanuló szervezi.
 
Tandíj és vizsgadíj a mellékelt táblázatban.
 
 
Befizetés módja:
 • Banki átutalással a képző számlájára
 • Készpénzes befizetés a képző pénztárába
 • Képzőtől kapott csekkszelvényen
 
Elméleti pótvizsga díj a KAV-nál is fizethető, bankkártyával. További vizsgák díját a képző részére kell befizetni.
 
A befizetett díjakért nyújtott szolgáltatások:
 • teljeskörű képzési adminisztráció
 • elméleti és gyakorlati vizsgák szervezése
 • konzultációs lehetőség
 • jármű biztosítása oktatásra és vizsgára
 • tanulómellény és rádió adó-vevő biztosítása
 • igény esetén az előírt védőeszközök / testprotektorok / biztosítása, térítésmentesen
 
További felmerülő költségek:
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga18.000 Ft (Tanfolyam kötelezettség nincs, vizsga alóli mentesség 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklete szerint)
 • igény esetén elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás szervezése 3x4 óra: 15.000 Ft
 • Vezetői engedély kiadása: 4000 Ft (az első vezetői engedély ingyenes)
 • Esetlegesen szükséges pótórák és pótvizsgák díja azonos az alapdíjakkal.
 
Vezetői engedély elkészítése:
Sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanap eltelte után, bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni. A közúti elsősegélynyújtó képesítési igazolást be kell mutatni. A vizsgaigazolás elküldése elektronikus úton történik. Automatikus kiállítás is kérhető, ha három éven belül arcképes okmány készült.
 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 
A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 
 
 1. Ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét, részt vesz az órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a tárgyi követelményeknek. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet, valamint a „Vállalkozási feltételek”)
 2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat.
 3. Megtartja a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat. 
 4. A hiányzási orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja.
 5. Részvételt az órákon, a jelenléti íven aláírásával igazolja.
 6. Tudomásul veszi, hogy a képzési költség a tanfolyam és az első vizsgák díját fedezi. Az esetleges pótvizsgák aktuális díját a pótvizsgára jelentkezéskor egy összegben köteles megfizetni a vizsgát szervező részére.
 7. Tudomásul veszi, hogy a képző a képzési ideje alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 8. Tudomásul veszi, hogy a Képző vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakoktatókat is foglalkoztat. (Közvetített szolgáltatás.)
 9. Tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes képzésben vesz részt és a képzés alatt áthelyezését kéri, ezzel az egy időben a kedvezmény és a képzési díj különbözetét köteles megtéríteni a Képzőnek.
 10. Tudomásul vesz, hogy a gyakorlati képzésben saját felelősségére vesz részt.
 11. Jogszabályban előírt öltözet viselése kötelező.
 12. Vizsgadíjak változásának terheit viseli.
 13. Tudomásul veszi, hogy tandíj és vizsgadíjbefizetése csak a pénztárba, (készpénz, bankkártya) képzőtől kapott csekken, vagy átutalással történhet.
 14. Oktatónak készpénzt átadni és az oktatónak az átvenni tilos.
 
Joga van:
 1. a teljes képzési szolgáltatást igénybe venni
 2. tájékoztatást kérni
 3. segítséget kérni a vizsgára történő felkészüléshez
 4. másik oktatót kérni
 5. motort választani (manuális, automata) 
 
Képzési igazolás kiadás:
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési Igazolást” kap papíralapon, vagy elektronikusan az e-mail címére. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni. Egyéb adminisztrációs költség nincs.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van vagy hat hónapnyi folyamatos tartózkodást igazol.
 
Személyazonosság igazolása:
 • érvényes személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes útlevél, lakcímigazoló kártyával
 • kártya formátumú vezetői engedély, lakcímigazoló kártyával
 Tájékoztató
„A2” képzésre jelentkezők részére
 

 
 
Tanfolyamra jelentkezés:           
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. Illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a Képző székhelyén ügyfélfogadási időben.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 • 17,5 életév betöltése
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (első elméleti vizsgán eredetiben be kell mutatni)
 • egyészségügyi alkalmasság (legalább EÜ. 1.)
 • meglévő vezetői engedély bemutatása
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
 
Felvételi adminisztráció:
 • jelentkezési lap kitöltése
 • képzés szerződés kitöltése
 • Meglévő vezetői engedély másolása
 • egészségügyi alkalmassági leadása (ha nincs érvényes vezetői engedélye)
 
(Fiatalkorúak esetében szülői/gondviselő aláírás szükséges)
 
Tanfolyam tantárgyai, óraszáma, oktatási órák időtartama:
Elmélet: (Tantermi)
 • Közlekedési alapismeretek                            16 óra
 • Járművezetés elmélete                                   4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek            4 óra
 
Elmélet: (E-learning)
 • Regisztráció után egyéni haladási ütemben, min. 5 óra
 
Vezetési gyakorlat:
 • alapoktatás      6 óra   (6x50 perc)
 • főoktatás         10 óra (10x50 perc)
 
A tárgyak hallgatása alól mentesítési lehetőség nincs. A mulasztás azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni, vagy pótkonzultáción, külön dj ellenében.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 18. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 
Gyakorlat:
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 18. életévét betöltötte
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 • Kötelező menettávolság 240 km
 • Felételhiány: Feltételhiány esetében a vizsga nem tartható meg, a feltételhiány megszüntetéséig.
 
Oktatási helyszínek:
Elmélet:
 • Szolnok, Százados út1.
 • Kellő számú jelentkező esetében előre egyeztetett vidéki helyszíneken is.
 
Gyakorlat:
 • Alapoktatás:
 • Szolnok, Jászkiséri út
 • Túrkeve, Kuncsorbai út
 • Főoktatás:
 • Szolnok
 
Járművek: Honda CBF 500, Suzuki GS 500 motorkerékpárok, melyeket 3.000 Ft befizetése ellenében a Képző biztosítja.
 
Tanuló által biztosított jármű esetén a jármű feleljen meg az érvényes műszakelőírásoknak, tulajdonjogi és felelősségbiztosítás igazolása szükséges. Oktatási helyszínre történő szállítást és elszállítást a tanuló szervezi.
 
Tandíj és vizsgadíj a mellékelt táblázatban.
 
 
Befizetés módja:
 • Banki átutalással a képző számlájára
 • Készpénzes befizetés a képző pénztárába
 • Képzőtől kapott csekkszelvényen
 
Elméleti pótvizsga díj a KAV-nál is fizethető, bankkártyával. További vizsgák díját a képző részére kell befizetni.
 
A befizetett díjakért nyújtott szolgáltatások:
 • teljeskörű képzési adminisztráció
 • elméleti és gyakorlati vizsgák szervezése
 • konzultációs lehetőség
 • jármű biztosítása oktatásra és vizsgára
 • tanulómellény és rádió adó-vevő biztosítása
 • igény esetén az előírt védőeszközök / testprotektorok / biztosítása, térítésmentesen
 
További felmerülő költségek:
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga18.000 Ft (Tanfolyam kötelezettség nincs, vizsga alóli mentesség 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklete szerint)
 • igény esetén elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás szervezése 3x4 óra: 15.000 Ft
 • Vezetői engedély kiadása: 4000 Ft (az első vezetői engedély ingyenes)
 • Esetlegesen szükséges pótórák és pótvizsgák díja azonos az alapdíjakkal.
 
Vezetői engedély elkészítése:
Sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanap eltelte után, bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni. A közúti elsősegélynyújtó képesítési igazolást be kell mutatni. A vizsgaigazolás elküldése elektronikus úton történik. Automatikus kiállítás is kérhető, ha három éven belül arcképes okmány készült.
 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 
A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 
 
 1. Ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét, részt vesz az órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a tárgyi követelményeknek. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet, valamint a „Vállalkozási feltételek”)
 2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat.
 3. Megtartja a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat. 
 4. A hiányzási orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja.
 5. Részvételt az órákon, a jelenléti íven aláírásával igazolja.
 6. Tudomásul veszi, hogy a képzési költség a tanfolyam és az első vizsgák díját fedezi. Az esetleges pótvizsgák aktuális díját a pótvizsgára jelentkezéskor egy összegben köteles megfizetni a vizsgát szervező részére.
 7. Tudomásul veszi, hogy a képző a képzési ideje alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 8. Tudomásul veszi, hogy a Képző vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakoktatókat is foglalkoztat. (Közvetített szolgáltatás.)
 9. Tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes képzésben vesz részt és a képzés alatt áthelyezését kéri, ezzel az egy időben a kedvezmény és a képzési díj különbözetét köteles megtéríteni a Képzőnek.
 10. Tudomásul vesz, hogy a gyakorlati képzésben saját felelősségére vesz részt.
 11. Jogszabályban előírt öltözet viselése kötelező.
 12. Vizsgadíjak változásának terheit viseli.
 13. Tudomásul veszi, hogy tandíj és vizsgadíjbefizetése csak a pénztárba, (készpénz, bankkártya) képzőtől kapott csekken, vagy átutalással történhet.
 14. Oktatónak készpénzt átadni és az oktatónak az átvenni tilos.
 
Joga van:
 1. a teljes képzési szolgáltatást igénybe venni
 2. tájékoztatást kérni
 3. segítséget kérni a vizsgára történő felkészüléshez
 4. másik oktatót kérni
 5. motort választani (manuális, automata) 
 
Képzési igazolás kiadás:
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési Igazolást” kap papíralapon, vagy elektronikusan az e-mail címére. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni. Egyéb adminisztrációs költség nincs.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van vagy hat hónapnyi folyamatos tartózkodást igazol.
 
Személyazonosság igazolása:
 • érvényes személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes útlevél, lakcímigazoló kártyával
 • kártya formátumú vezetői engedély, lakcímigazoló kártyával
 Tájékoztató
„A” képzésre jelentkezők részére
 

 
 
Tanfolyamra jelentkezés:           
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. Illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a Képző székhelyén ügyfélfogadási időben.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 • 23,5életév betöltése
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (első elméleti vizsgán eredetiben be kell mutatni)
 • egyészségügyi alkalmasság (legalább EÜ. 1.)
 • meglévő vezetői engedély bemutatása
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
 
Felvételi adminisztráció:
 • jelentkezési lap kitöltése
 • képzés szerződés kitöltése
 • Meglévő vezetői engedély másolása
 • egészségügyi alkalmassági leadása (ha nincs érvényes vezetői engedélye)
 
 
Tanfolyam tantárgyai, óraszáma, oktatási órák időtartama:
Elmélet: (Tantermi)
 • Közlekedési alapismeretek                            16 óra
 • Járművezetés elmélete                                   4 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek            4 óra
 
Elmélet: (E-learning)
 • Regisztráció után egyéni haladási ütemben, min. 5 óra
 
Vezetési gyakorlat:
 • alapoktatás      10 óra   (10x50 perc)
 • főoktatás         16 óra (16x50 perc)
 
A tárgyak hallgatása alól mentesítési lehetőség nincs. A mulasztás azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni, vagy pótkonzultáción, külön dj ellenében.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 24. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 
Gyakorlat:
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 24 életévét betöltötte
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 • Kötelező menettávolság 390 km
 • Felételhiány: Feltételhiány esetében a vizsga nem tartható meg, a feltételhiány megszüntetéséig.
 
Oktatási helyszínek:
Elmélet:
 • Szolnok, Százados út1.
 • Kellő számú jelentkező esetében előre egyeztetett vidéki helyszíneken is.
 
Gyakorlat:
 • Alapoktatás:
 • Szolnok, Jászkiséri út
 • Túrkeve, Kuncsorbai út
 • Főoktatás:
 • Szolnok
 
Járművek: Honda Hornet 600 motorkerékpárok, melyeket 3.000 Ft befizetése ellenében a Képző biztosítja.
 
Tanuló által biztosított jármű esetén a jármű feleljen meg az érvényes műszakelőírásoknak, tulajdonjogi és felelősségbiztosítás igazolása szükséges. Oktatási helyszínre történő szállítást és elszállítást a tanuló szervezi.
 
Tandíj és vizsgadíj a mellékelt táblázatban.
 
 
Befizetés módja:
 • Banki átutalással a képző számlájára
 • Készpénzes befizetés a képző pénztárába
 • Képzőtől kapott csekkszelvényen
 
Elméleti pótvizsga díj a KAV-nál is fizethető, bankkártyával. További vizsgák díját a képző részére kell befizetni.
 
A befizetett díjakért nyújtott szolgáltatások:
 • teljeskörű képzési adminisztráció
 • elméleti és gyakorlati vizsgák szervezése
 • konzultációs lehetőség
 • jármű biztosítása oktatásra és vizsgára
 • tanulómellény és rádió adó-vevő biztosítása
 • igény esetén az előírt védőeszközök / testprotektorok / biztosítása, térítésmentesen
 
További felmerülő költségek:
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga18.000 Ft (Tanfolyam kötelezettség nincs, vizsga alóli mentesség 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklete szerint)
 • igény esetén elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás szervezése 3x4 óra: 15.000 Ft
 • Vezetői engedély kiadása: 4000 Ft (az első vezetői engedély ingyenes)
 • Esetlegesen szükséges pótórák és pótvizsgák díja azonos az alapdíjakkal.
 
Vezetői engedély elkészítése:
Sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanap eltelte után, bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni. A közúti elsősegélynyújtó képesítési igazolást be kell mutatni. A vizsgaigazolás elküldése elektronikus úton történik. Automatikus kiállítás is kérhető, ha három éven belül arcképes okmány készült.
 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 
A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 
 
 1. Ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét, részt vesz az órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a tárgyi követelményeknek. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet, valamint a „Vállalkozási feltételek”)
 2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat.
 3. Megtartja a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat. 
 4. A hiányzási orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja.
 5. Részvételt az órákon, a jelenléti íven aláírásával igazolja.
 6. Tudomásul veszi, hogy a képzési költség a tanfolyam és az első vizsgák díját fedezi. Az esetleges pótvizsgák aktuális díját a pótvizsgára jelentkezéskor egy összegben köteles megfizetni a vizsgát szervező részére.
 7. Tudomásul veszi, hogy a képző a képzési ideje alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 8. Tudomásul veszi, hogy a Képző vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakoktatókat is foglalkoztat. (Közvetített szolgáltatás.)
 9. Tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes képzésben vesz részt és a képzés alatt áthelyezését kéri, ezzel az egy időben a kedvezmény és a képzési díj különbözetét köteles megtéríteni a Képzőnek.
 10. Tudomásul vesz, hogy a gyakorlati képzésben saját felelősségére vesz részt.
 11. Jogszabályban előírt öltözet viselése kötelező.
 12. Vizsgadíjak változásának terheit viseli.
 13. Tudomásul veszi, hogy tandíj és vizsgadíjbefizetése csak a pénztárba, (készpénz, bankkártya) képzőtől kapott csekken, vagy átutalással történhet.
 14. Oktatónak készpénzt átadni és az oktatónak az átvenni tilos.
 
Joga van:
 1. a teljes képzési szolgáltatást igénybe venni
 2. tájékoztatást kérni
 3. segítséget kérni a vizsgára történő felkészüléshez
 4. másik oktatót kérni
 5. motort választani (manuális, automata) 
 
Képzési igazolás kiadás:
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési Igazolást” kap papíralapon, vagy elektronikusan az e-mail címére. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni. Egyéb adminisztrációs költség nincs.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van vagy hat hónapnyi folyamatos tartózkodást igazol.
 
Személyazonosság igazolása:
 • érvényes személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes útlevél, lakcímigazoló kártyával
 • kártya formátumú vezetői engedély, lakcímigazoló kártyával
 
Tájékoztató
„B” képzésre jelentkezők részére
 
 
 
 
Tanfolyamra jelentkezés:           
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mail-ben. Illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a Képző székhelyén ügyfélfogadási időben.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 • 16,5 életév betöltése
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (első elméleti vizsgán eredetiben be kell mutatni)
 • egyészségügyi alkalmasság (legalább EÜ. 1.)
 • meglévő vezetői engedély bemutatása
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
Felvételi adminisztráció:
 • jelentkezési lap kitöltése
 • képzés szerződés kitöltése
 • Meglévő vezetői engedély másolása
 • egészségügyi alkalmassági leadása (ha nincs érvényes vezetői engedélye)
 • Meglévő vezetői engedély másolása
 • egészségügyi alkalmassági leadása (ha nincs érvényes vezetői engedélye)
 
 
(Fiatalkorúak esetében szülői/gondviselő aláírás szükséges)
 
Tanfolyam tantárgyai, óraszáma, oktatási órák időtartama:
Elmélet: (Tantermi)
 • Közlekedési alapismeretek   
 • Járművezetés elmélete                                   28 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 
Elmélet: (E-learning)
 • Regisztráció után egyéni haladási ütemben, min. 5 óra
 
Vezetési gyakorlat:
 • alapoktatás      9 óra (9x50 perc)
 • főoktatás         21 óra (21x50 perc)
 
A tárgyak hallgatása alól mentesítési lehetőség nincs. A mulasztás azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni, vagy pótkonzultáción, külön dj ellenében.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 
Gyakorlat:
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 17. életévét betöltötte vizsgadíj befizetését igazolta
 • Kötelező menettávolság 580 km
 • Felételhiány: Feltételhiány esetében a vizsga nem tartható meg, a feltételhiány megszüntetéséig.
 
Oktatási helyszínek:
Elmélet:
 • Szolnok, Százados út1.
 • Kellő számú jelentkező esetében előre egyeztetett vidéki helyszíneken is.
 
Gyakorlat:
 • Alapoktatás:
 • Szolnok, Jászkiséri út
 • Főoktatás:
 • Szolnok
 
Járművek: Suzuki, VW, Peugeot, Toyota, Opel, Dacia
 
Tanuló által biztosított jármű esetén a jármű feleljen meg az érvényes műszakelőírásoknak, tulajdonjogi és felelősségbiztosítás igazolása és „T” vizsga megléte kötelező. Gyakorlati óradíj külön megállapodás alapján.
 
Tandíj és vizsgadíj a mellékelt táblázatban.
 
 
Befizetés módja:
 • Banki átutalással a képző számlájára
 • Készpénzes befizetés a képző pénztárába
 • Képzőtől kapott csekkszelvényen
 
Elméleti pótvizsga díj a KAV-nál is fizethető, bankkártyával. További vizsgák díját a képző részére kell befizetni.
 
A befizetett díjakért nyújtott szolgáltatások:
 • teljeskörű képzési adminisztráció
 • elméleti és gyakorlati vizsgák szervezése
 • konzultációs lehetőség
 • jármű biztosítása oktatásra és vizsgára
 
További felmerülő költségek:
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga18.000 Ft (Tanfolyam kötelezettség nincs, vizsga alóli mentesség 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 3. melléklete szerint)
 • igény esetén elsősegély-nyújtási ismeretek oktatás szervezése 3x4 óra: 15.000 Ft
 • Vezetői engedély kiadása: 4000 Ft (az első vezetői engedély ingyenes)
 • Esetlegesen szükséges pótórák és pótvizsgák díja azonos az alapdíjakkal.
 
Vezetői engedély elkészítése:
Sikeres forgalmi vizsgát követően három munkanap eltelte után, bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni. A közúti elsősegélynyújtó képesítési igazolást be kell mutatni. A vizsgaigazolás elküldése elektronikus úton történik. Automatikus kiállítás is kérhető, ha három éven belül arcképes okmány készült.
 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:
  A képzésben résztvevő vállalja, hogy: 
 1. Ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét, részt vesz az órákon, elvárható szorgalommal tanul, eleget tesz a tárgyi követelményeknek. (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet, valamint a „Vállalkozási feltételek”)
 2. Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli beszámolókat, vizsgákat.
 3. Megtartja a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat. 
 4. A hiányzási orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja.
 5. Részvételt az órákon, a jelenléti íven aláírásával igazolja.
 6. Tudomásul veszi, hogy a képzési költség a tanfolyam és az első vizsgák díját fedezi. Az esetleges pótvizsgák aktuális díját a pótvizsgára jelentkezéskor egy összegben köteles megfizetni a vizsgát szervező részére.
 7. Tudomásul veszi, hogy a képző a képzési ideje alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 8. Tudomásul veszi, hogy a Képző vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakoktatókat is foglalkoztat. (Közvetített szolgáltatás.)
 9. Tudomásul veszi, hogy amennyiben kedvezményes képzésben vesz részt és a képzés alatt áthelyezését kéri, ezzel az egy időben a kedvezmény és a képzési díj különbözetét köteles megtéríteni a Képzőnek.
 10. Tudomásul vesz, hogy a gyakorlati képzésben saját felelősségére vesz részt.
 11. Jogszabályban előírt öltözet viselése kötelező.
 12. Vizsgadíjak változásának terheit viseli.
 13. Tudomásul veszi, hogy tandíj és vizsgadíjbefizetése csak a pénztárba, (készpénz, bankkártya) képzőtől kapott csekken, vagy átutalással történhet.
 14. Oktatónak készpénzt átadni és az oktatónak az átvenni tilos.
 
Joga van:
 1. a teljes képzési szolgáltatást igénybe venni
 2. tájékoztatást kérni
 3. segítséget kérni a vizsgára történő felkészüléshez
 4. másik oktatót kérni
 
Képzési igazolás kiadás:
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési Igazolást” kap papíralapon, vagy elektronikusan az e-mail címére. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni. Egyéb adminisztrációs költség nincs.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a vizsgaszervező biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van vagy hat hónapnyi folyamatos tartózkodást igazol.
 
Állami támogatás igénybevétele:
Aki a sikeres Kresz vizsga időpontjában még nem töltötte be a 20. életévét, a Kresz tanfolyam és vizsga díjából 25.000 Ft-ot visszaigényelhet. A szükséges igazolást a képzőkötelessége kiállítani, a visszaigénylést önállóan postai úton vagy elektronikusan lehet intézni.
 
 
 
Személyazonosság igazolása:
 • érvényes személyazonosító igazolvánnyal
 • érvényes útlevél, lakcímigazoló kártyával
 • kártya formátumú vezetői engedély, lakcímigazoló kártyával

« Vissza a hírek főoldalára